Protokoll nr 25

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 25


Algus: kell 11.00

Lõpp: kell 12.30

03.juuni 2010

Roheline aas 5, Tallinn

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Raivo Vare, Marika Valk, Rein Veidemann, Urmas Sutrop, Einar Soone, Andres Keevallik

Puudusid: Anna Levandi, Olari Taal

Kutsutud: Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1.  Eesti Koostöö Kogu põhikirjaliste tegevuste ja Harta protsessi rahastamine

2.  Eesti Inimarengu Aruande ettevalmistus ja väljaandmine 2011

3.  Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kiitis heaks koosoleku päevakorra ning kinnitas eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.Toetada juhatuse ettepanekut luua Eesti Koostöö Kogu fond. Juhatusel teha ettevalmistused fondi loomiseks ning mõelda läbi kaasamise viisid Sihtasutuse  põhikirjaliste ja Hartas sätestatud eesmärkide toetamiseks.

1.2. Teha Presidendi Kantseleile päring sihtasutusele järgmiseks aastaks kavandatud riigieelarvelise sihtfinantseerimise piirsummade kohta.

1.3. Valmistada ette taotlus Eesti Koostöö Kogu sildfinantseerimise kohta.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Kiita põhimõtteliselt heaks prof. Marju Lauristini poolt koostatud EIA 2010/2011 kava. Teha prof. Marju Lauristinile ettepanek formaadi lühendamiseks 300 leheküljele. Samuti lisada aruandele kultuuri käsitlev osa.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Seoses nõukogu osade liikmete volituste lõppemisega alustada konsultatsioone ja   teha põhikirjast lähtuvalt Sihtasutuse asutajale vastavasisuline esildis.

3.2. Kutsuda kokku järgmine nõukogu koosolek 30. juunil 2010

 

Raivo Vare                                                                               Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                                   protokollija

Marika Valk                                                                             Urmas Sutrop

Andres Keevallik                                                                      Rein Veidemann

Einar Soone