Protokoll nr 26

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 26


Algus: kell 10.30

Lõpp: kell 12.30

30.juuni 2010

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Raivo Vare, Marika Valk, Rein Veidemann, Urmas Sutrop, Einar Soone, Olari Taal

Puudusid: Anna Levandi, Andres Keevallik

Kutsutud: Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1.  2010. aasta teise poole tegevuskava ja ettevalmistused Harta uuendamiseks

2. Meetmed Eesti Koostöö Kogu põhikirjaliste eesmärkide ja Harta protsessi rahastamiseks.

3.  Muud küsimused

 

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kiitis heaks koosoleku päevakorra ning kinnitas eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.Alustada Harta 2011 ettevalmistamist arvestusega, et see võetakse vastu jaanuaris-veebruaris 2011.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Eesti Koostöö Kogu rahastu loomiseks. Juhatusel jätkata tööd rahastu kontseptsiooni väljatöötamisega.

2.2. Juhatusel pidada pankadega läbirääkimisi ja võtta pakkumised sild- ja kaasfinantseerimise taotlemiseks.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU  toetas ettepanekut Marika Valgu kandidatuuri esitamiseks nõukogu esimehe kohale. Vastav protokolliline otsus tehakse täiendavalt nõukogu järgmisel kokkusaamisel.

 

Raivo Vare                                                                              Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                                 protokollija

Marika Valk                                                                            Urmas Sutrop

Olari Taal                                                                                Rein Veidemann

Einar Soone