Protokoll nr 27

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 27


Algus: kell 11.00

Lõpp: kell 13.00

08.september 2010

Roheline aas 5

Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Raivo Vare, Anna Levandi, Rein Veidemann, Urmas Sutrop, Einar Soone, Olari Taal

Kutsutud: Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1. Eesti Koostöö Kogu mõttetalgud – peamised järeldused ja ettepanekud

2. Harta 2011 protsessi käivitamine

3. Eesti Koostöö Kogu tegevuskava 2010-2011

4. Rahvuste Ümarlaua ja Eesti Koostöö Kogu tegevuse finantseerimine

5. Informatsioon nõukogu liikmete kohtumisest Vabariigi Presidendiga

6.  Muud küsimused

 

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kiitis heaks koosoleku päevakorra ning kinnitas eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.Võtta teadmiseks juhatuse kokkuvõte 17.08.10 Puurmanis toimunud mõttetalgutest.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Alustada tööd Harta 2011 ettevalmistamisega. Luua vastav toimkond, mille töös osalevad nõukogu liikmetest Marika Valk, Raivo Vare ja Urmas Sutrop

2.2. Kiita põhimõtteliselt heaks juhatuse ettepanek ja kontseptsioon konverentsi korraldamiseks novembris. Konverentsi läbiviimise eelduseks on piisav rahastamine välisvahendite abil.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Eesti Koostöö Kogu tegevusest 2007-2010 ning sihtidest 2011.aastal..

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1.Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Rahvuste Ümarlaua ja Eesti Koostöö Kogu tegevuse finantseerimisest. Arvestades sihtasutuse ja Harta protsessi ebapiisavat finatseerimist, volitada juhatust läbirääkimiste pidamiseks täiendavate vahendite kaasamisel sihtasutuse põhikijaliste eesmärkide täitmiseks. Vastavad ettepanekud esitada kinnitamiseks nõukogule.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1.Võtta teadmiseks informatsioon nõukogu liikmete kohtumisest Vabariigi Presidendiga

 

Marika Valk                                                                            Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                                 protokollija

Raivo Vare                                                                              Anna Levandi

Olari Taal                                                                                Urmas Sutrop

Einar Soone                                                                             Rein Veidemann