Protokoll nr 28

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 28


Algus: kell 10.30

Lõpp: kell 12.00

22.september 2010

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Anna Levandi, Rein Veidemann, Urmas Sutrop, Einar Soone, Olari Taal

Puudus: Raivo Vare

Kutsutud: Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1. Rahvuste Ümarlaua tulevik ja selle rahastamine

2.Harta 2011 teematõstatusest ja positsioneerimisest ühiskondlikus debatis

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Rahvuste Ümarlauda ei saa rahastada  projektipõhiselt, mis ei taga selle järjepidevust ja usaldusväärsust. Ümarlaua järjepidevuse ja vajaliku kaasfinantseerimise huvides on hädavajalik selle sõltumatu riigieelarveline finantseerimine.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.2. Harta teemade väljasõelumiseks korraldada  konsultatsioonid ekspertidega, moodustada vastav ekspertgrupp ja ette valmistada eelfoorum/seminar.

 

Marika Valk                                                                            Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                              protokollija

Anna Levandi                                                                        Einar Soone

Olari Taal                                                                                Urmas Sutrop

Rein Veidemann