Protokoll nr 29

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 29


Algus: kell 11.00

Lõpp: kell 12.30

27.oktoober 2010

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Anna Levandi, Rein Veidemann, Urmas Sutrop, Einar Soone, Raivo Vare

Puudus: Olari Taal

Kutsutud: Olari Koppel (Presidendi kantselei), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK), esimese päevakorra punkti juures ka Lelo Liive ja Eva-Maria Asari (EKK)

 

Päevakord:

1.  Ettepanekud Harta 2011 fookusteemadeks ja Harta eelfoorumi kokkukutsumine

2.  Sisekaitse Akadeemia taotlus Harta protsessiga liitumiseks

3. Informatsioon Eesti Inimarengu Aruande 2011 ja kavandatud konverentsi ettevalmistamisest sügisel 2011

4. Informatsioon sihtasutuse tegevuse ja Rahvuste Ümarlaua finantseerimisest ning täiendavate vahendite kaasamisest

5.  Muud küsimused

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Jätkata Harta 2011 väljatöötamist kolme põhiteemaga:

– haridus (elulestev õpe jne)

– rahvastik ja rahvussuhted

– tõhus ja tegus riik.

1.2. Novembris kutsuda kokku ekspertgrupp teeside väljatöötamiseks

1.3. Valmistada ette Harta eelfoorum

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.2. Kontrollida Sisekaitseakadeemia liitumistaotluse vastavust EKK Harta statuudiga ning esitada see järgmisel nõukogu koosolekul uuesti aruteluks.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon EIA 2011 juba toimunud ja planeeritavatest tegevustest ning kiita heaks kava rahvusvahelise konverentsi läbiviimiseks 2011.aasta sügisel

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1.Võtta teadmiseks informatsioon sihtasutuse tegevuse ja Rahvuste Ümarlaua finantseerimisest. Kavandada ühisnõupidamine Rahvuste Ümaralua liikmetega       17. novembriks, 2010.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1. Võtta teadmiseks informatsioon Maaülikooli ettepanekust Eesti Maaelu ja regionaalargengu raporti võimalikust väljaandmisest EKK egiidi all.

 

Marika Valk                                                                            Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                              protokollija

Anna Levandi                                                                                     Einar Soone

Raivo Vare                                                                              Urmas Sutrop

Rein Veidemann