Protokoll nr 3

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KODA

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 3

Narva mnt 1, Tallinn, III.korruse väike saal

03.10.2007.a.

Algus 11.00, lõpp 13.00

 

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Andres Keevallik, Anna Levandi, Einar Soone, Urmas Sutrop, Olari Taal, Rein Veidemann, Raivo Vare.

Kutsutud: Jüri Raidla (advokaadibüroo Raidla & Partnerid), Olari Koppel ( Vabariigi Presidendi kantselei) Peep Mühls (SA EKK), Kaja Laasma (SA EKK).

 

PÄEVAKORD

1.   Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine

2.   Harta Statuudi arutelu ja kinnitamine

3.   Harta põhivaldkonnad ja teemad – arutelu

4. Eesti Koostöö Koja tegevuskava IV kvartal 2007 – I kvartal 2008 ning eelarvestamine

5.   Koostöö kavandamine Aadu Luukase Sihtasutusega

6.   Muud küsimused

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KODA NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1    Kinnitada koosoleku päevakord

1.2    Kinnitada ÜLSA nõukogu protokoll nr. 2. 11.09.2007.a.

2   SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KODA NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Kiita heaks Harta Statuudi projekti punkti 1 ja 1.2. sõnastus

2.2. Täiendada Harta Statuudi projekti punkti 2.1 vastavalt Rein Veidemanni ettepanekule, mille ta esitab kirjalikult.

2.3. Raivo Varel ja Urmas Sutropil formuleerida nõukogu volitusel Harta Statuudi projekti punkti 8 sõnastus.

2.4. Kinnitada peale eelnimetatud muudatuste sisseviimist Harta Statuut.

Otsus jõustub peale seda, kui vastav põhikirja muudatus on registreeritud.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KODA NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Harta alusteksti loomisega tegelevas ekspertgrupi töös osaleb nõukogu esindajana  Rein Veidemann.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KODA NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1  Kutsuda kokku Harta Foorum 15. novembril k.a. Kiita heaks ürituse läbiviimine kahes osas.

4.2. Kiita heaks sihtasutuse kavandatav reklaamikampaania.

4.3. Toetada sihtasutuse juhatuse plaani lisaraha taotlemiseks.

5.   SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KODA NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1. Kiita heaks sihtasutuse juhatuse ettepanek sõlmida koostööleping Aadu Luukase Sihtasutusega.

6. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KODA NÕUKOGU OTSUSTAS:

6.1. Kiita heaks  kolme uue Harta protsessiga liituja, Eesti Maksumaksjate Liidu, ühenduse Alkoholivaba Eesti (AVE) ning mittetulundusühingu Tegusad Eesti Noored,  avaldused  ja rahuldad nende liitumistaotlused.

 

Ain-Elmar Kaasik                                                       Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                      protokollija

 

Anna Levandi                                                             Andres Keevallik

Einar Soone                                                                 Urmas Sutrop

Olari Taal                                                                    Rein Veidemann

Raivo Vare