Protokoll nr 30

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 30


Algus: kell 10.30

Lõpp: kell 11.00

17.november 2010

Roheline aas 5, Tallinn

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Anna Levandi,  Olari Taal, Einar Soone, Raivo Vare

Puudusid: Rein Veidemann, Urmas Sutrop

Kutsutud: Olari Koppel (Vabariigi Presidendi kantselei), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1.  Informatsioon Koostöö Kogu tegevusest ja läbirääkimistest Rahvuste Ümarlaua finantseerimiseks

2. Sisekaitseakadeemia taotluse Hartaga liitumiseks kinnitamine

3. Muud küsimused

Koosolekule järgneb kohtumine ja arutelu Rahvuste Ümarlaua liikmetega.

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon EKK tegevusest ja läbirääkimistest Rahvuste Ümarlaua finantseerimiseks

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.Vastavalt laekunud sooviavaldustele ja peale konsulteerimist juristiga,  võtta Sisekaitseakadeemia vastu Eesti Koostöö Kogu Harta osalisteks.

 

Marika Valk                                                                            Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                                 protokollija

Anna Levandi                                                                           Einar Soone

Raivo Vare                                                                              Olari Taal