Protokoll nr 31

 SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 31


Algus: kell 15.00

Lõpp:  kell 17.00

24. jaanuar 2011

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Kaja Laasma

 Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Olari Taal, Einar Soone, Rein Veidemann, Urmas Sutrop

Puudusid: Anna Levandi,  Raivo Vare

Kutsutud: Mati Heidmets (Tallinna Ülikool), Peep Mühls (EKK), Eva-Maria Asari (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1. Harta Foorumi kokkukutsumine

2. Harta 2011 ettevalmistamine ja teksti projekti arutelu

3. Eesti Koostöö Kogu tegevuskava 2011 ja eelarve

4. Informatsioon Rahvuste Ümarlaua tegevusest

5. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Kutsuda kokku Harta Foorum 22. veebruaril 2011 ja kinnitada foorumi päevakava.

2.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Harta 2011 teksti projekt vajab täiendavat läbitöötamist. Rein Veidemann ja Urmas Sutrop teevad omapoolsed ettepanekud teksti osas hiljemalt esmaspäevaks, 31. jaanuariks.

3.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Võtta teadmiseks informatsioon  Eesti Koostöö Kogu tegevuskavast 2011 aastal.

Juhatuse ettepanekul lükata sihtasutuse eelarve lõplik kinnitamine järgmiseks nõukogu koosolekuks, võimalike lisafinantseerimisallikate selgumiseni.

4.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1. Võtta teadmiseks informatsioon Rahvuste Ümarlaua tegevusest.

5.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1. Kutsuda kokku järgmine nõukogu koosolek 16. veebruaril kell 11.00

 

Marika Valk                                                                            Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                                  protokollija

 

Einar Soone                                                                            Urmas Sutrop

Olari Taal                                                                                Rein Veidemann