Protokoll nr 33

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 33


Algus: kell 11.00

Lõpp:  kell 13.00

09.märts 2011

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Raivo Vare, Olari Taal, Einar Soone, Rein Veidemann, Urmas Sutrop

Puudusid: Anna Levandi,  Marika Valk

Kutsutud: Olari Koppel (Presidendi Kantselei), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK), 3. päevakorra punkti juures Rando Värnik (Eesti Maaülikooli professor) ja Rivo Noorkõiv (Geomedia)

 

Päevakord:

1. Harta 2011

2. Lapse Huvikaitse Koja taotlus Harta protsessiga ühinemiseks

3. Eesti Maaelu ja Regionaalarengu Raporti väljaandmisest

4. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Võttes arvesse Harta Foorumil töötubades kui ka Harta osaliste poolt e-postiga tehtud ettepanekuid  Harta 2011 teksti muutmiseks ja täiendamiseks ning nõukogu liikmete ettepanekuid, viia teksti sisse vastavad parandused ja muudatused ning redigeerida  Harta 2011 tekst. Nõukogu poolt aitab Rein Veidemann.

1.2. Omapoolsed ettepanekud nii Harta teksti kui ka pealkirja osas saata  juhatusele kuni  16. märtsini.

2.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Vastavalt laekunud sooviavaldusele võtta vastu Eesti Koostöö Kogu Harta osaliseks Lapse Huvikaitse Koda.

3.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Võttes aluseks professor Rando Värniku informatsioon Eesti Maaelu ja Regionaalarengu Raporti väljaandmise uuest kavast, jätta otsustamine võimaliku osalemise kohta projektis maikuusse.

3.2. Kaaluda Rivo Noorkõivu ettepanekut haldustemaatika analüüsi läbiviimiseks, mille kohta oodatakse järgmiseks koosolekuks täpsustavat informatsiooni projekti maksumuse, ajakava ja partnerite kohta.

4.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1. Vastavalt konsultatsioonidele Eesti Teaduste Akadeemia kui Harta osalisega teha Vabariigi Presidendile ettepanek kinnitada akadeemik Urmas Varblane Eesti Koostöö Kogu nõukogu uueks liikmeks. Juhatusel valmistada ette vajalikud dokumendid ja teostada muud asjakohased toimingud.

 

Raivo Vare                                                                           Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                              protokollija

 

Einar Soone                                                                            Urmas Sutrop

Olari Taal                                                                                Rein Veidemann