Protokoll nr 34

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 34


Algus: kell 10.00

Lõpp:  kell 12.00

06. aprill 2011

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Kaja Laasma

 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Anna Levandi, Olari Taal, Rein Veidemann, Urmas Sutrop, Urmas Varblane

Puudusid: Raivo Vare, Einar Soone

Kutsutud: Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1. Harta 2011 lõpparutelu ja kinnitamine

2. Koostöö Kogu tegevused ja ajakava

3. 2010. majandusaasta aruande kinnitamine

4. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.  Harta 2011 tekst põhimõtteliselt heaks kiita.

1.2. Teha Harta 2011 tekstile keeleline redaktsioon hiljemalt 8.aprilliks ning seejärel saata see nõukogu liikmetele elektrooniliselt lõplikuks kinnitamiseks.

1.3. Harta 2011 teksti avalikustamine toimub 11. aprillil

2.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Koostöö Kogu tegevustest ja ajakavast.

3.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Kinnitada 2010. majandusaasta aruanne.

 

Marika Valk                                                                         Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                              protokollija

 

Anna Levandi                                                                        Urmas Sutrop

Olari Taal                                                                                Rein Veidemann

Urmas Varblane