Protokoll nr 35

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 35


Algus: kell 15.00

Lõpp:  kell 17.00

24. mai 2011

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Kaja Laasma

 Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Raivo Vare, Olari Taal, Rein Veidemann, Einar Soone, Urmas Sutrop

Puudusid: Anna Levandi, Urmas Varblane

Kutsutud: Jüri Raidla (Raidla Lejins & Norcous), Rivo Noorkõiv (Geomedia), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1. Ekspertide Jüri Raidla ja Rivo Noorkõivu hinnangud riigi pidamise reformi,  kui võimaliku tulevase Harta Ettepaneku, kohta.

2. Haridusstrateegia 2020 väljatöötamisest ja 25. mail toimuvast konverentsist

3. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.  Kiita põhimõtteliselt heaks  käsitleda järgmise Harta ettepaneku väljatöötamisel riigi valitsemise reformi läbiviimise teemat.

1.2. Moodustada teema käsitlemiseks ja lähteülesande koostamiseks vastav ekspertgrupp.

2.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Haridusstrateegia 2020 väljatöötamisest ja 25. mail toimuvast konverentsist.

3.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Kavandada järgmine nõukogu koosolek 15. juuniks sõltuvalt punktis 1.2 sätestatu valmisolekust.

Marika Valk                                                                         Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                              protokollija

Raivo Vare                                                                          Einar Soone

Olari Taal                                                                            Rein Veidemann

Urmas Sutrop