Protokoll nr 36

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 36


Algus: kell 10.30

Lõpp:  kell 11.30

29. juuni 2011

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Raivo Vare, Rein Veidemann, Einar Soone, Urmas Sutrop

Puudusid: Anna Levandi, Urmas Varblane, Olari Taal

Kutsutud: Jüri Raidla (Raidla Lejins & Norcous), Olari Koppel (Vabariigi Presidendi kantselei) Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

Päevakord:

1. Harta Ettepaneku ekspertgrupi moodustamine (avalik haldus) ja protsess

2. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.  Riigi pidamise korrastamise, kui Harta ettepaneku teema, käsitlemiseks ja lähteülesande koostamiseks kutsuda kokku ekspertgrupp vastavalt juhatuse ettepanekule. Ekspertgrupp kutsuda kokku juuli esimesel nädalal.

1.2. Nõukogu liikmetel on võimalus teha täiendavaid ettepanekuid ekspertgrupi liikmete osas.

2. Võtta teadmiseks juhatuse  informatsioon EIA 2011 valmimise ja kirjastamise ning kavandatud konverentsi korraldamise hetkeseisu kohta.

 

Marika Valk                                                                        Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                             protokollija

 

Raivo Vare                                                                          Einar Soone

Rein Veidemann                                                                 Urmas Sutrop