Protokoll nr 37

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 37


Algus: kell 10.30

Lõpp:  kell 11.30

24. august 2011

Roheline aas 5,  Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Kaja Laasma

 Võtsid osa nõukogu liikmed: Raivo Vare, Anna Levandi, Olari Taal, Rein Veidemann, Urmas Sutrop

Puudusid: Marika Valk, Einar Soone, Urmas Varblane

Kutsutud: Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

Päevakord:

1. Riigi Pidamise Arendamise/Korrastamise Kava lähteülesande arutelu,  kinnitamine ja juhtkomisjoni moodustamine

2. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.  Kinnitada Riigi Pidamise Korrastuskava,  viies eelnevalt sisse nõukogu liikmete poolt tehtud redaktsioonilised parandused.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2. Võtta teadmiseks juhatuse  informatsioon  Eesti Inimarengu Aruandega seonduvate ürituste kohta.

 

Raivo Vare                                                                           Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                              protokollija

 

Anna  Levandi                                                                      Urmas Sutrop

Olari Taal                                                                             Rein Veidemann