Protokoll nr 38

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 38


Algus: kell 11.00

Lõpp:  kell 12.30

12. oktoober 2011

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Klarika Virit

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Raivo Vare, Rein Veidemann, Einar Soone, Urmas Sutrop, Anna Levandi.

Puudusid: Urmas Varblane, Olari Taal

Kutsutud: Olari Koppel (Vabariigi Presidendi kantselei) Peep Mühls (EKK), Lelo Liive (EKK) , Klarika Virit (EKK)

 

Päevakord:

  1. Ülevaade Eesti Inimarengu Aruande esitlustest ja  vastuvõtust ning ettevalmistusest aruande esitluseks Riigikogus oktoobris, 2011
  2. Koostöös Balti Assambleega inimarengule pühendatud rahvusvahelise konverentsi korraldamisest novembris, 2011
  3. Haridusstrateegia 2020 rakendamisest Vabariigi Valitsuse tegevuskavasse; elukestva õppe (LLL) programmi tegevuskava
  4. Eesti Koostöö Kogu ja Rahvuste Ümarlaua sihtfinantseerimisest 2012.aastal
  5. Taotlus Harta protsessiga ühinemiseks
  6. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1  Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Eesti Inimarengu Aruande esitlusest, vastuvõtust Lätis ja Leedus ning ettevalmistustest aruande esitluseks Riigikogus oktoobris, 2011.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon koostöös Balti Assambleega inimarengule pühendatud rahvusvahelise konverentsi korraldamisest novembris, 2011.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1 Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Haridusstrateegia 2020 projekti edasisest menetlemisest.

3.2 Määrata Haridus ja Teadusministeeriumi poolt loodavasse töögruppi Eesti Koostöö Kogu esindajateks Margit Sutrop, Mati Heidmets, Marju Lauristin, Enn Veskimägi.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1. Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Eesti Koostöö Kogu ja Rahvuste Ümarlaua tegevuse finantseerimisest. Volitada juhatust läbirääkimiste pidamiseks täiendavate vahendite kaasamisel sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1. Võtta vastu Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu Eesti Koostöö Kogu Harta liikmeks.

 

Marika Valk                                                                        Klarika Virit

Koosoleku juhataja                                                             protokollija

 

Raivo Vare                                                                          Einar Soone

Rein Veidemann                                                                 Urmas Sutrop

Anna Levandi