Protokoll nr 41

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 41


Algus: kell 11.00

Lõpp:  kell 13.00

15. veebruar 2012

Roheline aas 5,  Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Klarika Virit

 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Raivo Vare, Anna Levandi, Urmas Sutrop, Rein Veidemann.

Puudusid: Einar Soone, Olari Taal, Marika Valk, Urmas Varblane

Kutsutud: Olari Koppel (Vabariigi Presidendi kantselei; puudus), Peep Mühls (EKK), Klarika Virit (EKK).

 

Päevakord:

1.   2011.aasta tegevus- ja majandusaasta aruanne

2.   2012. aasta tegevussuunad ja kava

3.   2012. aasta eelarve

4.   Haridusstrateegia 2020 algatamisest riikliku arengustrateegia vastuvõtmiseks

5.   Muud küsimused

 

Sihtasutuse nõukogu koosolek kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

Seoses kvoorumi puudumisega, otsustas koosolek päevakorra punktid 1. ja 3. saata nõukogu liikmetele kirjalikuks hääletamiseks tähtajaga 20. veebruar 2012, samuti teised päevakorra punktid teadmiseks võtmiseks.

Elektrooniliselt hääletanud: Raivo Vare, Einar Soone, Anna Levandi, Olari Taal, Urmas Sutrop. Marika Valk, Urmas Varblane ja Rein Veidemann

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1 Kinnitada  2011.aasta tegevus- ja majandusaasta aruanne (ühehäälselt)

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Võtta teadmiseks ja kinnitada Eesti  Koostöö Kogu 2012. aasta tegevussuunad ja kava.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1 Kinnitada  Sihtasutuse 2012. aasta eelarve (ühehäälselt)

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1 Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Haridusstrateegia 2020 algatamisest riikliku arengustrateegiana. Vastav ettepanek on üle antud haridus-ja teadusministrile 31. jaanuaril, 2012

 

Raivo Vare                                                                                          Anna Levandi

Koosoleku juhataja

Einar Soone                                                                                       Urmas Sutrop

Olari Taal                                                                                            Marika Valk

Urmas Varblane                                                                              Rein Veidemann

Klarika Virit

protokollija