Protokoll nr 42

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 42


Algus: kell 11.00

Lõpp:  kell 12.00

17. aprill 2012

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Klarika Virit

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Anna Levandi, Urmas Sutrop, Olari Taal, Raivo Vare, Rein Veidemann.

Puudusid: Einar Soone, Urmas Varblane.

Kutsutud: Olari Koppel (Vabariigi Presidendi kantselei), Peep Mühls (EKK), Klarika Virit (EKK).

 

Päevakord:

1.  Ülevaade Haridusstrateegia 2020 hetkeseisust ja järgmised sammud.

2. Harta Foorumi kokkukutsumine.

3. Ülevaade sihtasutuse teistest tegevussuundadest

4. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1  Võtta teadmiseks juhatuse  informatsioon Haridusstrateegia 2020 hetkeseisust ja järgmistest sammudest.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Kutsuda kokku Harta Foorum 17. mail 2012

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1 Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Sihtasutuse tegevuse teistest tegevussuundadest.

4. MUUD KÜSIMUSED:

4.1 Seoses juhatuse liikme ametiperioodi lõppemisega 2012.a. juuni lõpus ning Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu juhataja Peep Mühlsi sooviga mitte jätkata uuel ametiajal, olla avatud uue juhataja kandidaatide osas ning nõukogu liikmete ettepanekute alusel võtta hiljemalt järgmisel nõukogu koosolekul vastu otsus uueks juhatuse esimeheks valitud kandidaadiga läbirääkimisisse astumise kohta.

 

Marika Valk                                                                            Anna Levandi

Koosoleku juhataja

Urmas Sutrop                                                                        Raivo Vare

Rein Veidemann                                                                    Olari Taal

Klarika Virit

protokollija