Protokoll nr 45

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 45


Algus: kell 15.00

Lõpp:  kell 16.00

19. juuni 2012

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Johanna-Maria Lehtme

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Einar Soone, Urmas Sutrop Olari Taal, Raivo Vare, Rein Veidemann.

Puudusid: Anna Levandi, Urmas Varblane.

Kutsutud: Olari Koppel (Vabariigi Presidendi kantselei), Peep Mühls (EKK), Lelo Liive (EKK),  Johanna-Maria Lehtme(EKK).

 

Päevakord:

  1. Eesti Inimarengu Aruande 2012 peatoimetaja konkursi tulemused
  2. Riikliku Haridusstrateegia 2020 ekspertide grupi moodustamisest
  3. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja kahe eelmise koosoleku protokollid.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1  Võtta teadmiseks juhatuse  informatsioon Eesti Inimarengu Aruande 2012  peatoimetaja konkursi tulemustest ning alustada täiendavaid läbirääkimisi professor Mati Heidmetsaga. Juhatusel leppida kokku vastav arutelu 27. juuniks, 2012

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Teha ettepanek Haridus- ja Teadusministeeriumile Riikliku Haridusstrateegia 2020 ekspertide juhtgrupi liikmete koosseisu kutsuda Eesti Koostöö Kogu esindajatena : prof Marju Lauristin, prof Margit Sutrop, prof Mati Heidmets ning Eesti Koolijuhtide Liidu ja  Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindaja.

3. MUUD KÜSIMUSED:

3.1. Sõlmida Olari Koppeliga Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu (EKK)  juhtaja teenistusleping alates 1.juulist 2012. Anda volitused lepingu täpsustamiseks ja sõlmimiseks  nõukogu esimehele ja aseesimehele.

3.2. Nõukogu otsustas ühehäälselt premeerida EKK juhatuse esimeest hea töö eest ühe kuupalga ulatuses.

3.3. Maksta EKK juhatajale välja puhkusekompensatsioon kasutamata puhkuse eest.

 

Marika Valk                                                                            Einar Soone

Koosoleku juhataja

Urmas Sutrop                                                                        Raivo Vare

Rein Veidemann                                                                    Olari Taal

Johanna-Maria Lehtme

protokollija