Protokoll nr 46

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 46


Algus: kell 15.00

Lõpp:  kell 16.00

27. juuni 2012

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Klarika Virit

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Einar Soone, Urmas Sutrop, Olari Taal, Raivo Vare, Rein Veidemann.

Puudusid: Anna Levandi, Urmas Varblane.

Kutsutud: Olari Koppel (Vabariigi Presidendi kantselei), Peep Mühls (EKK), Lelo Liive (EKK),  Klarika Virit(EKK).

 

Päevakord:

1. Eesti Inimarengu Aruande 2012 peatoimetaja valimine

2. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1  Kinnitada Eesti Inimarengu Aruande 2012 peatoimetajaks professor Mati Heidmets.

1.2 Hiljemalt juulikuu lõpuks esitada peatoimetajal nõukogule peatükkide toimetajate nimed ning aruande struktuur.

1.3 Kutsuda kokku järgmine nõukogu koosolek 3.augustil 2012.

 

Marika Valk                                                                            Einar Soone

Koosoleku juhataja

Urmas Sutrop                                                                        Raivo Vare

Rein Veidemann                                                                    Olari Taal

Klarika Virit

protokollija