Protokoll nr 47

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 47


Algus: kell 11.00

Lõpp:  kell 14.00

03. august 2012

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Johanna-Maria Lehtme

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Urmas Sutrop, Olari Taal, Urmas Varblane, Raivo Vare, Rein Veidemann.

Puudusid: Anna Levandi, Einar Soone.

Kutsutud: Olari Koppel (EKK), Lelo Liive (EKK),  Johanna-Maria Lehtme (EKK), Mati Heidmets (TLÜ)

 

Päevakord:

  1. Eesti Inimarengu Aruande 2012 peatoimetaja professor Mati Heidmetsa ettekanne EIA2012 ettevalmistustöödest – autorid, aruande sisu, eeldatav ajakava.
  2. Eesti Koostöö Kogu hetkeseis suvel 2012 – Olari Koppel
  3. Ettepanekud Eesti Koostöö Kogu sisuliseks tegevuseks 2012. aasta teises pooles, valdkonnad, projektid, Rahvuste Ümarlaud, koostöö Vabariigi Presidendi Kantseleiga – Olari Koppel, Lelo Liive, Johanna-Maria Lehtme
  4. Ettepanekud Eesti Koostöö Kogu eelarve tasakaalustamiseks 2012. aasta teises pooles – Olari Koppel
  5. Muud küsimused.

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1  Nõukogu võtab teatavaks professor Mati Heidmetsa poolt edastatud informatsiooni EIA 2012 ettevalmistustöödest ning teeb ettepanekuid raporti tarbeks läbiviidava uuringu ja raporti eeldatava eesmärgi sõnastamise asjus.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Võtta teadmiseks Sihtasutuse juhataja Olari Koppeli ülevaade Sihtasutuse eelarve hetkeseisust.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1 Võtta teadmiseks juhatuse ettepanekud EKK sisuliseks tegevuseks 2012. aasta teises pooles.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1 Kiita heaks juhataja ettepanek EKK eelarve tasakaalustamiseks 2012. aasta teises pooles.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1 Rahuldada nõukogu liikme Einar Soone avaldus taanduda nõukogu koosseisust.

5.2 Kiita heaks Harta osaliste poolt tehtud ettepanek valida uueks nõukogu liikmeks David Vseviov.

5.3 Volitada juhatajat korraldama uue nõukogu liikme ametisserakendamise toiminguid.

5.4 Kutsuda kokku järgmine nõukogu koosolek 4.septembril 2012.

 

Marika Valk                                                                            Urmas Varblane

Koosoleku juhataja

Urmas Sutrop                                                                        Raivo Vare

Rein Veidemann                                                                    Olari Taal

Johanna-Maria Lehtme

protokollija