Protokoll nr 48

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 48


Algus: kell 11.00

Lõpp:  kell 12.50

04. september 2012

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Klarika Virit

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Anna Levandi, Urmas Sutrop, Olari Taal, Urmas Varblane (Skype teel), Raivo Vare, Rein Veidemann, David Vseviov

Kutsutud: Olari Koppel (EKK), Lelo Liive (EKK),  Johanna-Maria Lehtme (EKK), Klarika Virit (EKK).

 

Päevakord:

  1. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
  2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine.
  3. Riigipidamise arengukava arutelu, uuendatud lähteülesande nn esimene lugemine.
  4. Sihtasutuse tegevuse teemadest – Olari Koppel
  5. Sihtasutuse finantsseis, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse nõue projektiraha osalise tagastamise kohta.
  6. Muud küsimused, sealhulgas Eesti Koostöö Kogu avalik kommunikatsioon ja suhted Harta Foorumi osalistega.

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli ning tervitas nõukogu uut liiget David Vseviovi.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1  Võtta teadmiseks EKK poolt ettevalmistatud riigipidamise arengukava projekt ning anda lähtedokumendile oma heakskiit.

1.2 Volitada Sihtasutuse juhatajat jätkamaks programmi ettevalmistamist.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Võtta teadmiseks ülevaade Sihtasutuse tegevusustest augustikuus ja edasistest plaanidest.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1 Võtta teadmiseks Lelo Liive poolt antud ülevaade arengutest haridusstrateegia valdkonnas.

3.2 Otsustati anda oma hinnang Haridus-ja Teadusministeeriumis ette valmistatud seadusemuudatustele 20. septembriks.

3.3  Volitada Lelo Liivet edasi uurimaks koostöövõimalusi ECOSOC projektiga.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1 Võtta teadmiseks Olari Koppeli ülevaade Sihtasutuse eelarve hetkeseisust.

4.2 Rahuldada Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuselt Meie Inimesed laekunud toetuse tagasinõue.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1 Kutsuda kokku järgmine nõukogu koosolek oktoobris 2012.

 

Marika Valk                                                                            Urmas Varblane

Koosoleku juhataja

 

Urmas Sutrop                                                                        Raivo Vare

Rein Veidemann                                                                    Olari Taal

Anna Levandi                                                                          David Vseviov

Klarika Virit

protokollija