Protokoll nr 49

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 49


Algus: kell 12.00

Lõpp:  kell 14.00

18. oktoober 2012

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Klarika Virit

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Anna Levandi, Urmas Sutrop, Olari Taal, Raivo Vare, David Vseviov.

Kutsutud: Olari Koppel (EKK), Lelo Liive (EKK),  Johanna-Maria Lehtme (EKK), Klarika Virit (EKK).

 

Päevakord:

  1. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
  2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine.
  3. Riigipidamise arengukava arutelu.
  4. Eesti Koostöö Kogu tegevuskava 2013-2015- Olari Koppel
  5. Kokkuvõte Harta osaliste ankeetküsitlusest.
  6. Eesti Koostöö Kogu eelarve hetkeseis- Olari Koppel
  7. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra lisades päevakorda Riigipidamise arengukava arutelu ning  eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1  Võtta teadmiseks EKK poolt ettevalmistatud Riigipidamise arengukava hetkeseis.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Võtta teadmiseks ülevaade Sihtasutuse tegevuskavast 2013-2015 aastaks.

2.2 Volitada Lelo Liivet jätkamaks koostöövõimaluste otsimist ECOSOC projektiga ning Riigikantseleiga ühenduse võtmiseks.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1 Võtta teadmiseks kokkuvõte Harta osaliste ankeetküsitlusest.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1 Luua SA Eesti Koostöö Kogule allfond sihtotstarbeliste annetuste jaoks.

4.2 Teha ettepanek EIA 2012 peatüki toimetajatele koostamaks inglisekeelne kokkuvõte peatüki lõpus.

Kutsuda kokku järgmine nõukogu koosolek novembris  2012.

 

Marika Valk                                                                            Urmas Sutrop

Koosoleku juhataja

 

Anna Levandi                                                                          Raivo Vare

Olari Taal                                                                                David Vseviov

Klarika Virit

protokollija