Protokoll nr 5

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 5

Tallinn, Lauluväljaku I korruse saal

12.12.2007.a.

Algus 11.00, lõpp 13.00

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Kaja Laasma

 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Raivo Vare, Anna Levandi, Andres Keevallik, Olari Taal, Rein Veidemann,

Puudusid: Ain-Elmar Kaasik, Einar Soone, Urmas Sutrop

Kutsutud: Jüri Raidla (advokaadibüroo Raidla & Partnerid), Olari Koppel ( Vabariigi Presidendi kantselei) Peep Mühls (SA EKK), Kaja Laasma (SA EKK), Mati Heidmets (Tallinna Ülikool)

 

PÄEVAKORD

1. Kokkuvõte Harta projektile laekunud ettepanekutest

2. EKK logo kavandid (sobivusel logo kinnitamine)

3.  Eesti Inimarengu Aruande 2007 väljaandmisest

4. 2008. aasta tegevuskavast

5. Muud küsimused

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1    Kinnitada koosoleku päevakord ja eelmise koosoleku protokoll

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Vastavalt Harta projektile laekunud ettepanekutele Eesti Arstide Liidu, Juhan Telgmaa ja Valter Haameri poolt, kinnitada Harta projekti sisse viidud täiendused.

2.1    Viia täiendavalt Harta projekti sisse Rein Veidemanni, Andres Keevalliku ja Olari Taali poolt tehtud ettepanekud ja täiendused.

2.2    Esitada Harta täiendatud projekt Harta Foorumi osalistele arutamiseks, täiendamiseks ning heakskiitmiseks.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1   Kinnitada Sihtasutuse Eesti Koostöö kogu ametlikuks logoks esitatud variantide hulgas logo numbriga G 4.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1 Võtta teadmiseks Eesti Inimaregu Aruanne 2007 peatoimetaja Mati Heidmetsa informatsioon IA peatükkide ettevalmistamise ja uuringute  käigu kohta.

4.2 Aksepteerida ettepanekut lükata IA 2007 ilmumine edasi 10-ndale märtsile 2008.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1. Võtta teadmiseks Peep Mühlsi informatsioon 2008.a. tegevuskavast.

 

Raivo Vare                                                                  Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                  protokollija

Anna Levandi                                                             Andres Keevallik

Rein Veidemann                                                         Olari Taal