Protokoll nr 6

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 6

 

Villa Mary, Viimsi

23. jaanuar 2008.a.

Algus 11.00, lõpp 13.00

 

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Raivo Vare, Anna Levandi, Andres Keevallik, Olari Taal, Rein Veidemann, Urmas Sutrop.

Puudusid:  Einar Soone

Kutsutud: Jüri Raidla (advokaadibüroo Raidla & Partnerid), Olari Koppel ( Vabariigi Presidendi kantselei) Peep Mühls (SA EKK), Kaja Laasma (SA EKK)

PÄEVAKORD

1. Harta 2008 arutelu ja kinnitamine

2. Sihtasutuse 2008 eelarve ja tegevuskava

3. Teavituskampaania

4. Koostöölepingu sõlmimisest Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga

5. Muud küsimused

 

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.   Sõnastada ümber Harta teksti viimane lause: demokraatia teenimine on meie tegevuse alus ja ülim siht.

1.2.   Harta teksti kolmandas punktis kollasega märgitud esimeses lauses asendada sõna tööviljakuse sõnaga tootlikkuse.

1.3.  Jätta Harta tekstist välja kolmandas punktis kollasega märgitud lause: Avaliku  sektori   palgakasv ei ületa erasektori palgakasvu.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.    Kiita heaks tegevuskava visioon. Juhatusel saata nõukogu liikmetele  tegevuskava elektrooniliselt paranduste ja täienduste tegemiseks.

2.2.    Tegevuskava aruteluks ja vastuvõtmiseks koguneda uuesti 6.veebruaril kell 11.00  Narva mnt. 1 väikeses saalis.

2.3.    Kiita heaks eelarve projekt nr. 1

3.   SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1.  Kiita heaks teavituskampaania läbiviimine. Võimalikud visuaalsed kujundused saadetakse nõukogu liikmetele elektrooniliselt.

3.2.  Saata juhatusele omapoolsed ettepanekud ja ideed kampaania läbiviimiseks

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1.   Nõustuda esitatud parandustega ja viia need koostöölepingusse sisse, misjärel  kiita heaks koostöölepingu põhitingimused.

4.2.  Anda juhatusele volitused pidada läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks nii Tartu Ülikooliga, Tallinna Ülikooliga kui ka Tallinna Tehnikaülikooliga.

5.   SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1.  Sihtasutus tellib visiitkaardid nõukogu esimehele ja aseesimehele.

 

Ain-Elmar Kaasik                                                       Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                      protokollija

 

Anna Levandi                                                             Andres Keevallik

Rein Veidemann                                                         Olari Taal

Urmas Sutrop                                                              Raivo Vare