Protokoll nr 7

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 7

 

Narva mnt 1, III korruse väike saal

06.veebruar 2008.a.

Algus 11.15, lõpp 13.00

 

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Raivo Vare, Anna Levandi, Andres Keevallik, Olari Taal, Urmas Sutrop.

Puudusid:  Einar Soone, Rein Veidemann,

Kutsutud: Peep Mühls (SA EKK), Kaja Laasma (SA EKK)

PÄEVAKORD

1. Harta 2008 kinnitamine

2. 2008. aasta tegevuskava.

3. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.  Kiita heaks Harta teksti sisse viidud parandused ja täiendused ning ja võtta vastu Harta 2008.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.  Kiita heaks SA Eesti Koostöö Kogu tegevuskava 2008.

2.2.  Tegevuskava raamides kontsentreeruda käesoleval aastal kahele Harta valdkonnale: haridus ja rahvussuhted. Rahva tervise ja tööjõu teemavaldkonnas arendada välja Harta osaliste koostöövõrgustik ning lähtepositisoonid, pidades eelkõige silmas osalusdemokraatia arengut ning nimetatud teemadele keskendumist järgmisel aastal.

3.   SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1.    Teavituskampaania  läbiviimiseks esitatud erinevate kujunduste hulgast teha valik sobivaima kujunduse väljaselgitamiseks, anda need hindamiseks asjatundjatele ja fookusgrupile.

3.2.    Teavituskampaania algus on 18.veebruar, mis ühtib ka Harta 2008 avalikustamisega

3.3.    Teha ettepanek Eesti Inimarengu Aruanne 2007 retsenseerimiseks Tallinna Tehnikaülikooli professor Ülo Kaevatsile.

3.4.  Järgmine koosolek kutsuda kokku 17.märtsil k.a.

 

Ain-Elmar Kaasik                                                       Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                      protokollija

 

Anna Levandi                                                             Andres Keevallik

Olari Taal                                                                    Raivo Vare

Urmas Sutrop