Protokoll nr 9

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 9


Algus kell 11.00
Maardu Mõis

07. mai 2008.a.

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Anna Levandi, Olari Taal, Urmas Sutrop, Einar Soone, Rein Veidemann

Puudusid:  Andres Keevallik, Raivo Vare

Kutsutud: Olari Koppel (Presidendi Kantselei), Andrus Saar (uuringufirma Saar-Poll), Erik Terk (TUI), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK), Mati Salundi (EKK)

 

PÄEVAKORD

1. Sihtasutuse 2007. aasta majandusaruande kinnitamine

2. Kokkuvõte Eesti Inimarengu Aruande 2007 esitlusest ja tulemustest

3. Eesti Inimarengu Aruande 2008 peatoimetaja konkursi tingimuste kinnitamine

4. EIA 2008 ja Eesti elukvaliteedi mudel (Andrus Saar, Erik Terk ja Peep Mühls) – arutelu.

5. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. kinnitada sihtasutuse 2007. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Võtta teadmiseks informatsioon Eesti Inimarengu Aruande 2007 esitlusest ja tulemustest.

2.2. Kiita heaks juhatuse ettepanek inimarengu aruande kui kaubamärgi patenteerimise  kohta. Juhatusel uurida võimalust sellekohase asjaajamise kiirendamiseks.

3.   SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1.    Kiita heaks Eesti Inimarengu Aruande 2008 peatoimetaja konkursi  tingimused, mis saadetakse kirjalikult võimalikele peatoimetaja kandidaadidaatidele. Samuti pannakse konkursi tingimused ülesse EKK koduleheküljele.

3.2.    Nõukogu liikmetel teha omapoolseid ettepanekuid ja täiendusi Eesti Inimarengu Aruande 2008 lähteülesannete kavandisse reede (09.05) õhtuks. Tulevasele peatoimetajale jääb õigus teha ettepanekuid kuni kahe peatüki teemade osas.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1.    Kiita heaks ekspertgrupi töö EIA 2008 ja Eesti elukvaliteedi mudeli väljatöötamisel.

4.2.    Kiita heaks vastavasisuliste uuringute läbiviimine ja rahastamine.

4.3.    Nõukogul teha omapoolseid ettepanekuid ja täiendusi elukvaliteedi indikaatorite loendisse, mis kinnitatakse järgmisel koosolekul.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1.    Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon koostööst Riigikogu põhiseadus- ja kultuurikomisjoniga ning uutest kontaktidest Läti-Leedu suunal.

5.2.    Võtta teadmiseks Mati Salundi informatsioon esimese Harta Ettepaneku väljatöötamisest.

5.3.    Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon personalivalikust vastavalt Harta 2008 tegevussuundadele ja käesoleva aasta  prioriteetidele.

5.4.    Järgmine nõukogu koosolek kavandada 11.juuniks k.a.

Ain-Elmar Kaasik                                                                   Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                                  protokollija

 

Anna Levandi                                                                         Einar Soone

Urmas Sutrop                                                                          Olari Taal

Rein Veidemann