Eesti inimarengu aruanne 2023 - kontseptsioon

Eesti inimarengu aruande 2019/2020 Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud peatoimetaja Helen Sooväli-Sepping on aruannet tutvustades rõhutanud, et ühiskonna arengus edasiminek saab peamiselt tulla rahva tervise ja heaolu paranemise kaudu.

Vaimsele tervisele ja poliitikate arendamisele on pööratud juba mõnda aega tähelepanu kogu maailmas. Eestiski on viimasel ajal välja töötatud olulisi poliitikadokumente (Vaimse tervise strateegia 2016-2025; Vaimse tervise roheline raamat 2020) ning rõõm on tõdeda, et Vaimse tervise roheline raamat sai 22. aprillil 2021 valitsuse heakskiidu. Roheline raamat kirjeldab olemasolevat vaimse tervise abi korraldust, võtab kokku valdkonna probleemkohad ning teeb ettepanekud valdkonna edasiseks suunatud arenguks, keskendudes ennetusele, probleemide varajasele märkamisele ning õigeaegse kvaliteetse abi kättesaadavusele.

Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest Eestis rõhutab, et parandamist vajavad inimeste tervisenäitajad, eelkõige vaimse tervise näitajad. Tervise peamise indikaatorina on Rahvastiku tervise arengukavas 2020-2030 kasutusel oodatav eluiga ning tervena elatud eluiga, mis Eesti inimestel on madalam Euroopa Liidu keskmisest ning milles on märgatav sooline ja sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus. Vaimsel tervisel on väga selge majanduslik mõõde, mis probleemide korral väljendub eemalejäämisest tööjõuturult, suurenenud haiguspäevade arvus ja sotsiaalses tõrjutuses. Töövõime kadu vaimse tervise probleemide tõttu on kõige suuremaks mureks ning põhjuseks, miks fookus muudelt terviseteemadelt on üha enam liikunud vaimse tervise suunas.

Me elame keerulisel ajal ja COVID-19 põhjustatud kriis nii globaalselt kui Eestis on olnud vaimse tervise valdkonnale kui katalüsaator. See on toonud ühiskonnas veelgi teravamalt esile kõik senised valupunktid ning selgemalt kui kunagi varem on mõistetud, kui oluline on pöörata tähelepanu inimeste vaimsele tervisele. 

TUTVU lõpliku kontseptsiooniga