Riigipidamise kava

meediakajastus

Riigipidamise kava koostamise põhjuseks oli veendumus, et praegune asjade ajamise viis ei lase Eesti riigil parimal viisil, mõistlikult, tõhusalt ja tulemuslikult täita avalikke ülesandeid. Seoses rahvaarvu vähenemisega kaovad Eesti tööturult töökäed, vähenevad riigi tulud, ent ülalpeetavate arvu suurenemine koos ootustega paremale avalikule teenusele kasvatab riigieelarve kulupoolt.

Sellele väljakutsele reageerimiseks viis Eesti Koostöö Kogu aastatel 2013-2015 läbi programmi nimetusega „Riigipidamise kava“. Selle eesmärgiks oli arendada ühiskonnas riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse diskussiooni, sõnastada probleemid ning välja töötada lihtsama, läbipaistvama, loogilisema ja konkreetselt Eestile sobiva riigi töökorralduse ettepanekud.

Reformisoovituste koostamisel arvestati varasemaid uuringuid ja analüüse, neid vajadusel ajakohastades ja täites ilmnenud lünki. Riigipidamise kava valmis ühistöös teadlaste, ametnike, poliitikute, ettevõtjate ja vabakonna esindajatega. Ent vastutuse tehtud ettepanekute eest võtab Eesti Koostöö Kogu. Kava põhitekst koos probleemide kirjelduse ja lahendusettepanekutega valmis 2014. aasta detsembris, kokkuvõte toimunud muudatustest lisati 2015. aasta lõpul. Kava terviktekst on kättesaadav siit.

Riigipidamise kava sõnastas probleemid ja pakkus välja lahendused viies valdkonnas: arutlev demokraatia (osalemine), kohalik omavalitsus, riigihaldus, Vabariigi Valitsus ja Riigikogu.

Et tutvuda valminud materjalidega, vali mõni järgnevatest teemadest: