Rahvaalgatus.ee - huvitavat ja kasulikku

Sellel lehel jagame osalusportaaliga Rahvaalgatus.ee seotud huvitavat ja kasulikku infot noortele ja noortega tegelevatele inimestele vaatamiseks, kuulamiseks ning lugemiseks. Siit leiad Koolide kaasava eelarve käsiraamatu, õppevideod, juhendraamatu ja kasulike digioskuste harjutuskeskkonna.

KOOLIDE KAASAVA EELARVE PROJEKTI KÄSIRAAMAT JA ÕPPEVAHENDID
 Juhismaterjal on mõeldud kasutamiseks õpetajatele ja koolidele, et toetada kaasava eelarvestamise läbiviimist. Väljaandja: Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu. 

Kaasava eelarve elluviijaks on projektiga liitunud koolid. Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu toetavad väliste partneritena protsessi töötubadega demokraatiast, selle toimimisest ja seosest korruptsiooniga ning digiidentiteedist. Lisaks on välised partnerid projekti läbiviimisel koolidele nõuandvaks ning materjalide, tehnilise keskkonna jm vajalikuga toetavaks jõuks. 

Pilootprojekti kogemustele tuginevalt on valminud ka ülevaatlik ja näitlikustatud käsiraamat, mida saavad kasutada õpetajad või teised kooli eestvedajad kaasava eelarvestamise läbiviimiseks ka iseseisvalt.

Lae alla Koolide kaasava eelarve käsiraamat endale siit. Käsiraamat, mis on mõeldud kasutamiseks õpetajatele ja koolidele, et toetada kaasava eelarvestamise läbiviimist, on leitav nii eesti keeles, inglise keeles kui ka vene keeles. Juhendraamatusse on koondatud statistikat, häid näiteid, võimalikke edasiarendusi ja ka üksikasjalik läbiviimise juhend. https://transparency.ee/files/kaasav_eelarvestamine._kasiraamat_koolidele_kve2021.pdf.

 

SIIT LEIAD KA DIGIALLKIRJASTAMISE HARJUTUSKESKKONNA,  kus on selgitatud digiidentiteedi olemust ja vajalikkust ning kus saavad noored turvaliselt digiallkirjastamist harjutada. Harjutuskeskkond.

 

ÜHINE KOOLIDE KAASAVA EELARVE PROGRAMMIGA:  https://kaasavkool.rahvaalgatus.ee/.

KUTSU MEID KÜLLA. Meie demokraatiaekspert tuleb heal meelel sinu kooli külla (kas füüsiliselt või läbi digiakna), et rääkida noortele ja noortega demokraatiast, osalemisest ja kodanikuaktiivsusest. Küsi lisa: karl-hendrik.pallo@kogu.ee