Elukestva õppe strateegia 2014-2020

13. veebruaril 2014 a kiitis Vabariigi Valitsus heaks elukestva õppe strateegia aastateks 2014-2020. Elukestva õppe süsteem on oluliselt laiem formaalharidussüsteemist.

8. novembril 2012  otsustas valitsus koostada elukestva õppe strateegia aastateks 2014-2020. Eesti Koostöö Kogu ning teadus- ja haridusministri koostöölepe strateegia väljatöötamiseks fikseeriti 2012. aasta detsembris. Valitsuse otsuse kohaselt on Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020 eesmärgiks luua strateegiline raamistik haridusvaldkonna sidustatud juhtimiseks ja Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise tõhustamiseks eesmärgiga  tagada riigi konkurentsivõime suurendamine ajavahemikul 2014-2020. Strateegia koostamisega luuakse eeldused üldiseks ja terviklikuks hariduspoliitika arenguks sidustatud planeerimisprotsessi abil. 2013 a kinnitas HTM strateegia koostamiseks moodustatavate juhtkomisjoni ja nõukoja koosseisu ning nende töökorra. Nõukoda nõustas juhtkomisjoni strateegia sidususe tagamisel 2011. aastal koostatud „Eesti Hariduse viis väljakutset. Haridusstrateegia 2012-2020” projektiga ning eesmärkidele vastavate meetmete ja tegevuskava valikul, tutvustab ja selgitab avalikkusele strateegia põhimõtteid.

Juhtkomisjoni ülesandeks oli töötada välja Eesti eluskestva õppe strateegia 2014-2020, lähtudes  Vabariigi Valitsuse   8. novembri 2012. a korraldusega nr 478 heaks kiidetud  Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020  koostamise ettepanekust. Lähteülesandega lepiti kokku, et Eesti elukestva õppe strateegia 2020 koostamise tulemuseks on iseseisvalt loetav, kuni 15 lk pikk strateegiadokument, mis vastab küsimusele, kuidas saavutatakse kokkulepitud eesmärgid. Teksti iseloomustab konkreetsus, selgus, kavandatud meetmete rakendatavus ja mõõdetavus. Kui strateegias jäädakse probleemipõhiste meetme tasemele siis sellele lisanduvad juba konkreetsemad ja detailsemad tegevusprogrammid.

13. juunil 2013. a toimus elukestva õppe huvirühmadele ja partnerite esindajatele ning ekspertidele seminar, mille  eesmärk oli tutvustada juhtrühma poolt pakutud meetmeid, need läbi arutada ja teha ettepanekuid nende meetmete  olulisuse ning mõjususe kohta. Alusmaterjaliks oli juhtkomisjoni poolt 3. juunil 2013 koostatus koostatud vahearuanne.

Strateegia esitati haridus- ja teadusministrile juhtkomisjoni poolt 2. septembril 2013. Strateegiaprojektis on arvestatud 13. juunil 2013 toimunud avaliku arutelu tulemusi ja pärast seda  kirjalikult laekunud arvamusi.

Oktoobris 2013 leidis aset kaasamisprotsess, kus esmalt 9.-11. oktoobrini 2013 toimusid HTM ja Eesti Koostöö Kogu eestvedamisel kohtumised erinevate huvigruppide ja partnerite esindajatega. Järgmine teavitusüritus toimus 30. oktoobril, kus tutvustati strateegiat kõigile huvirühmadele. Novembris 2013 saatis HTM selle ka ametlikule kooskõlastusringile, kus kõigil oli võimalus oma institutsiooni ametlik arvamus saata kirjalikult.

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 projekt 26. 11. 2013

Seletuskiri 16. 11. 2013

Kooskõlastusringi tulemustega saab tutvuda Vabariigi Valitsuse eelnõude infosüsteemis. 2. detsembril 2013 toimus arutelu Riigikogu kultuurikomisjonis. 11. detsembril 2013 toimus temaatiline arutelu Säästva Arengu Komisjonis.