Vahearuanne 3. juuni 2013 a

8. novembril 2012. a  tegi Vabariigi Valitsus oma korraldusega Haridus- ja Teadusministeeriumile ülesandeks koostada elukestva õppe strateegia aastateks 2014-2020. See strateegia peab tuginema Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Koostöö Kogu,  Eesti Haridusfoorumi ja paljude ekspertide kaheaastases koostöös valminud ning 2011. a haridus- ja teadusministrile esitatud dokumendis „Eesti hariduse viis väljakutset. Haridusstrateegia 2012-2020” sõnastatud väljakutsetel.  Strateegia kavand on plaanis haridus- ja teadusministrile üle anda 3. septembril 2013.

13 juunil 2013 toimus TallinnasHaridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Haridusfoorumi ja Eesti Koostöö Kogu korraldamiselseminar, kuhu olid kutsutud personaalselt mõningate huvirühmade esindajad ja eksperdid. Seminari eesmärk oli tutvustada strateegia koostamise juhtrühma poolt pakutud meetmeid, need läbi arutada ja teha ettepanekuid nende meetmete olulisuse ning mõjususe kohta. Tegemist on juhtrühma vahearuandega, mitte lõppdokumendiga. Kutsume EKK osalisi kaasa mõtlema ja esitama ettepanekuid lisatud dokumendi suhtes. Peamiselt võiks keskendudajärgmistele küsimustele:

1.     Kas esitatud meetmed on kõige tähtsamad, kas kõik olulised meetmed on välja toodud?

2.     Mida teha, et meetmed ellu jõuaksid?

Lähteülesandes strateegia juhtrühmale on määratletud järgmised strateegilised eesmärgid:

1.     Elukestva õppe süsteemi ja tööturu parem sidustamine. Hariduse tugevam seostamine teadmusühiskonna ja innovaatilise majandusega.

2.     Iga õppija individuaalset arengut toetava, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse suunas liikumine kõigil õppetasemetel.

3.     Õpetajahariduse ning õpetaja/ õppejõu töö hindamise ja tasustamise vastavusse viimine tänapäeva nõuetega kõigil õppetasemetel. Õpetajahariduse edendamise meetmeid käsitletakse integreeritult koos kasvatusteaduste arenguvajadustega.

4.     Õppimine digiajastul. IKT võimaluste süsteemne rakendamine elukestva õppe sisu ja vormi kujundamisel.

5.     Elukestva õppe võimalustele õiglast juurdepääsu kindlustavate ning õppe kvaliteeti toetavate ökonoomsete rahastamismudelite rakendamine (õppes osalemise kasv).

Strateegias tuleb välja pakkuda meetmed, mis aitaksid kõige tõhusamini ja realistlikult aastaks 2020 neid eesmärke saavutada.

Vahekokkuvõte030613

13. juuni 2013 Elukestva õppe strateegia seminari materjalid

Sissejuhatus

Õppimine digiajastul

Elukestev õpe ja tööturg

Haridusstrateegia väljakutsed

Õpikäsitlus ja õpetaja

Õppes osaluse kasv ja ökonoomsed rahastamismudelid